1981-06-xx SPSJM Posledne zvonenie - Vladimír Hučko sen.