2015-08-21 Zot Brusno Dlhos Stretko - Vladimír Hučko sen.